Future learning

Interactie in leer- en werkprocessen binnen shared learning teams in het ICT-domein.

Doel van het project

Praktijkcontext
Fontys investeert in de zogeheten innovation hubs. Binnen de innovation hub van FHICT gaan vanaf september 2019 samenwerkingsverbanden ontstaan tussen opleiding, student en het werkveld. Bedrijven zetten, in overleg met de verschillende lectoraten van FHICT, onderzoeksopdrachten uit, waar zij, samen met docenten en studenten aan gaan werken. Inmiddels zijn afspraken voor deze vorm van samenwerking gemaakt met een tiental bedrijven, die vanaf september 2019 fysiek plaatsnemen in de innovation hub van FHICT.

Shared learning teams
De teams die samengesteld gaan worden, hebben we “shared learning teams” genoemd en bestaan uit studenten, docenten en werkveldpartners, die gezamenlijk aan een opdracht werken. De definitie van een shared learning team is: Een groep mensen die werken aan een gezamenlijke missie of doel en waarin het leren en ontwikkelen van de teamleden een grote rol speelt.

De belangrijkste basisregels zijn:

•       Iedereen leert.
•       Iedereen zoekt naar de oplossing van het complexe vraagstuk.
•       Iedereen is expert.
•       Iedereen is gelijkwaardig.
•       Iedereen draagt bij aan het te bereiken eindresultaat.

Vooronderzoek
Ter voorbereiding van deze ontwikkelingen is er onderzocht wat volgens de potentiele deelnemers belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren zijn van deze zogeheten shared learning teams. Er hebben verkennende interviews plaatsgevonden met docenten, studenten en werkveldpartners.

In de interviews wordt vooral de basisregel “iedereen is gelijkwaardig” als uitdaging benoemd. De deelnemende partijen (docenten, studenten en werkveldpartners) geven aan dat ze het principe van een shared learning team erg interessant vinden en zien het als een goede manier om tot innovatie te komen, maar zien ook de valkuil van het vervallen in de rollen die ze gewend zijn aan te nemen. Zo geven docenten aan dat ze het moeilijk vinden om niet de coachende rol op hen te nemen, de werkveldpartners zien een gevaar van belangenverstrengeling met de doelen van het bedrijf en de studenten vinden het moeilijk om zichzelf in een team met docenten en werkveldpartners als expert te profileren. Ze zijn benieuwd hoe de samenwerking gaat verlopen en op welke manier de groep gaat functioneren.

FHICT wil met de SLT’s een authentieke leeromgeving creeren waarin niet alleen een product wordt ontwikkeld, maar ook de professionele ontwikkeling van alle deelnemers van wezenlijk belang is.
Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan de kennis met betrekking tot interacties en leermechenismen in SLT’s in het ICT domein die functioneren op het snijvlak van opleiding en beroepspraktijk.

Als eerste willen we de deelnemers observeren in hun leren en werken en vaststellen welke spanningen hierbij komen kijken. Dit vormt het uitgangspunt voor deze aanvraag en dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen:

Hoe verlopen interacties in shared learningsteam?
Welke leermechanismen treden daarbij op en bij wie?
In hoeverre staat het leren van de deelnemers daarbij centraal?

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van en inzicht geven in het functioneren van de groep en met name in de leer- en werkprocessen van de deelnemers vanuit het perspectief van de leermechanismen van boundary crossing.

Projectresultaten

De resultaten worden in december 2019 verwerkt in een rapportage en kan gebruikt worden voor de aanvraag van een grotere vervolgsubsidie. Dit vervolg richt zich op de volgende vragen: Wat is er nodig om in een shared learning team de gelijkwaardigheid tot stand te laten komen?

Looptijd: september 2019 - januari 2020